Tính Năng

bnote.pw giúp bạn lưu trữ ghi chú mãi mãi, cho phép tạo thư mục để dễ quản lý. info@bnote.pw